Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2017

sallto
17:23
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku

December 18 2017

sallto
21:36

Widzę w Tobie te dawne miejsca i dalekie drogi do nieskończenia.

Mikrolove

fb.com/mikrolovepl

Tags: love love you
Reposted bychangecolournaturalgingerneressiadancing-shoes

December 19 2017

sallto
17:23
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć.
— Magdalena Witkiewicz - Zamek z piasku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl